დადგენილებები

საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 10 აპრილის  დადგენილება  236  "აგროდაზღვევის პროგრამის" დამტკიცების შესახებ.

საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 11 აპრილის დადგენილება  №188 "აგროდაზღვევის პროგრამის" დამტკიცების შესახებ.

"აგროდაზღვევის პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 4 აპრილის #162 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 4 აპრილის დადგენილება №162 "აგროდაზღვევის პროგრამის" დამტკიცების შესახებ.   


 

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 28 დეკემბრის დადგენილება №579

მასობრივი თავშეყრის ობიექტების განსაზღვრისა და მათი მფლობელების მიერ მესამე პირის წინაშე სამოქალაქო პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევის წესისა და პირობების დადგენის შესახებ.

COPYRIGHT © 2010 - 2021
CREATED BY
Neomedia