დადგენილებები

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 28 დეკემბრის დადგენილება №579

მასობრივი თავშეყრის ობიექტების განსაზღვრისა და მათი მფლობელების მიერ მესამე პირის წინაშე სამოქალაქო პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევის წესისა და პირობების დადგენის შესახებ.

COPYRIGHT © 2010 - 2018
CREATED BY
Neomedia