დაზღვევის სახეობები

დღეისათვის საქართველოს სადაზღვევო ბაზარზე არსებული დაზღვევის  სახეობებია:

 •        სამედიცინო (ჯანმრთელობის) დაზღვევა  
 •        ქონების დაზღვევა
 •        სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებათა დაზღვევა (გარდა სარკინიგზო    ტრანსპორტისა)
 •        სიცოცხლის დაზღვევა
 •        სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაზღვევა
 •        ვალდებულებათა შესრულების დაზღვევა
 •        სახმელეთო ტრანსპორტის გამოყენებასთან დაკავშირებული სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაზღვევა
 •        ტვირთების დაზღვევა
 •        საჰაერო სატრანსპორტო საშუალებათა გამოყენებასთან დაკავშირებული პასუხისმგებლობის დაზღვევა
 •        სამოგზაურო დაზღვევა
 •        უბედური შემთხვევის დაზღვევა
 •        დაზღვევა საფინანსო დანაკარგებისაგან
 •        მცურავი სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა (კორპუსის დაზღვევა)
 •        საკრედიტო ვალდებულებათა დაზღვევა
 •        საჰაეროსატრანსპორტო საშუალებათა დაზღვევა ( კორპუსის დაზღვევა)
 •        მცურავ სატრანსპორტო საშუალებათა გამოყენებასთან დაკავშირებული  პასუხისმგებლობის დაზღვევა
 •        სარკინიგზო სატრანსპორტო საშუალებათა დაზღვევა
 •        იურიდიული ხარჯების დაზღვევა
COPYRIGHT © 2010 - 2022
CREATED BY
Neomedia